ČR v nájmech druhá nejdražší v EU, hned za Dánskem!

V našem státě zjevně neplatí, že za odvedenou práci má být i odpovídající mzda. Především velké nadnárodní řetězce si z českých občanů udělali levnou námezdní pracovní sílu. To vše za podpory, či přihlížení, naší politické garnitury.

Nebo je pro někoho normální, aby na zaplacení běžných životních potřeb (nájem, potraviny, složenky za energie apod.) bylo nutné mít dvě zaměstnání?

Celý článek o růstu nájmů si můžete přečíst ZDE.

MM

---

Pálit, nebo nepálit?

Občanský zákoník řeší problematiku pálení v § 1013 – „vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku„. Z uvedeného paragrafu vyplývá, že V BLÍZKOSTI BYTOVÉ ZÁSTAVBY SE PÁLIT NESMÍ, protože nikdo nemůže vědět, jakým směrem se bude z ohniště dýmit a kam spadnou toxické imise.

Kromě výše uvedeného je nepříjemný i samotný zápach z kouře v bytě. Zvláště textilie si tento kouřový odér udržují poměrně dlouho, což znamená praní záclon po každém větším vykouření bytu.

Zvláštní specialitkou některých sousedů pak je pálení po dešti, nebo i za deště. Večer na zahradě zapálí zmoklý odpad a spokojeně odjedou domů dýchat čerstvý vzduch

---

Kdy lze prodávat obecní majetek pod cenou

K uvedenému tématu uvádí redaktorka Kateřina Perknerová v Českobudějovickém deníku 13.2.2015 na str.14:

Judikatura Nejvyššího soudu (především rozhodnutí 827/2012) vychází ze zásady, že není vyloučena odpovědnost jednotlivých členů kolektivního orgánu (např. zastupitelstva nebo rady), jestliže tento orgán na svém zasedání přijal rozhodnutí, které vedlo k porušení zákonné povinnosti proto, že došlo ke schválení převodu vlastnictví nemovitého majetku za podstatně nižší cenu, než je cena obvyklá. Pokud uvedeným rozhodováním došlo k porušení povinnosti majetek obce řádně opatrovat, nebo spravovat, pak šlo o porušení důležité povinnosti v pojetí § 221 odst. 1 trestního zákoníku.

---

Chcete pozemek v Římově za 7,- Kč/m2? Zajděte na obec.

Jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka s cenou 7,- Kč/m2, byť se nejednalo o nabídku s nejvyšší nabízenou cenou. Odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo, že předkladatel vítězné nabídky „dlouhodobě na těchto pozemcích hospodaří“ (viz. Usnesení ze 39. zasedání Zastupitelstva obce Římov). To, že obec mohla získat za prodej pozemků vyšší finanční částku, byl zřejmě jen takový nepodstatný detail.

„Dlouhodobým“ hospodařením na pozemcích mělo být to, že předkladatel vítězné nabídky měl tyto pozemky v pronájmu od obce (bez předkupního práva, cena za pronájem nezveřejněna) od roku 2008, přičemž v pronájmu měl pouze 2 ze 3 prodávaných pozemků.

Zbývá již jen doplnit, že každý zastupitel skládá před zahájením výkonu své funkce tento SLIB: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Do jaké míry bylo výše popsané jednání v zájmu obce a jejích občanů posoudí jistě každý sám.

Každopádně, každý může zkusit požádat vedení obce o odprodej pozemků za cenu 7,- Kč/m2, možná bude s tou správnou nabídkou úspěšný.

MM

---

Uzavírka Římov Holkov končí 13.11.2013

Stále častěji Rimov.info kontaktují lidé s dotazem ohledně zprůjezdnění komunikace II/155 ze Římova do Holkova, jelikož tuto informaci na oficiálních stránkách obce Římov nemohou najít. Zjistil jsem na Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, že uzavírka silnice v úseku Římov – Holkov má skončit 13.11.2013 a od 14.11.2013 má být úsek ze Římova na Holkov již průjezdný.

13.11.2013 má být příslušným stavebním úřadem udělen kolaudační souhlas k opravenému mostku. Po obdržení kolaudačního souhlasu pak Správa a údržba silnic odstraní objížďkové dopravní značení a ihned potom lze již silnici používat. Pokud vše proběhne bez problémů, provoz na úseku Římov Holkov (Holkov Římov) bude obnoven ještě dnes 13.11.2013 – ihned po odstranění objížďkového dopravního značení.

MM

---

Uzavírky v Římově aneb když hlava neví, co dělá pata

Od srpna 2013 probíhá oprava mostku mezi Římovem a Holkovem. Uzavírka silnice II/155 má trvat 4 měsíce, pokud vše půjde podle plánu. 4 měsíce je pro uzavírku CELÉ komunikace poměrně dlouhá doba, vzhledem k tomu, jaké komplikace to způsobuje v souvislosti s každodenními objížďkami po dalších „tankodromech“.

Podle mého názoru by kompetentní úředník takovouto dlouhodobou uzavírku celé silnice neměl vůbec připustit a měl by trvat na částečném zprůjezdnění komunikace. A pokud to z technických důvodů není možné, měla by oprava takovéto komunikace probíhat v dvousměnném či třísměnném režimu, aby proběhla v co nejkratším termínu. To vše se dá samozřejmě smluvně zajistit, pokud by se chtělo. Zde (a nejen zde) jsou však očividně jiné zájmy. Za pozornost stojí už samotné pojmenovávání této akce jako rekonstrukce MOSTU č. 155-009 či MOST na Holkov uzavřen apod. Asi hlavním důvodem pojmenování této akce je, že mostek by se dal opravit za 1 měsíc a nemohlo by se účtovat tolik, jako se účtuje za čtyřměsíční opravu „mostu“.

Člověk by řekl, že když už se takováto oprava provádí, mají kompetentní úřednici dopředu promyšleno, kudy budou lidé po dobu opravy jezdit. Omlouvám se, pozapomněl jsem na chvíli, že žijeme v České republice. Věrchuška (“elita“) se prostě rozhodla, že se obě komunikace z Římova do Českých Budějovic uzavřou ve stejném termínu. A určitě si to i „správně“ zdůvodní – hrozící propadnutí dotace apod..

Prostě, abychom moc nezpohodlněli, uzavřela se i druhá komunikace III/15529 do Českých Budějovic a nám nezbývá než doufat, že se poslední silnice do Římova z třeboňského směru také nezačne opravovat a že vydrží stařičký most z roku 1868 (toto je skutečný MOST, viz. foto níže) přes řeku Malši, který je zároveň technickou památkou. Ještěže měli naši předkové zlaté ruce a téměř 150 let starý most, dimenzovaný pro koňské povozy, stále slouží pro osobní dopravu i pro přetížené 50-ti tunové kamiony.

MM

---

Včera rudý, modrý dnes, já jsem zloděj z ODS!

Organizace Dokonalých Strak to dopracovala až na okraj politického propadlište. Normální člověk tyto korupčníky už volit nebude. To ale neznamená, že se znovu nedostanou do parlamentu. Proč?

Jsme jedna z mála zemí tzv. západního světa, možná jediná, kde volby trvají 2 dny a kde jsou volební urny přes noc bez dozoru volební komise. Pokud vím, tak výjimkou je ještě Itálie, tam ale volební urny přes noc hlídají carabinieri (policisté). Zastánci „našeho“ volebního systému budou jistě tvrdit, jak je vše v naprostém pořádku, že je vše zabezpečené, zapečetěné atd. atd. Faktem však zůstává, že volební urny jsou v noci z pátku na sobotu (od cca 22:00 do 08:00 hod.) bez dozoru a samotné volební urny rozhodně nemají charakter bezpečnostního trezoru.

A abychom nechodili pro příklad příliš daleko, zůstaneme u volební urny nacházející se v budově OÚ Římov. Pokud by někdo s přístupem do domu ukryl přes noc v domě „náležitě poučenou“ osobu blízkou, měla by pak takováto osoba 10 hodin na to, aby vyměnila hlasovací lístky ve volební urně za předem připravené hlasovací lístky té „správné strany“.

Zbývá si už jen položit otázku: kdo má klíče od domu?

MM

O Klausovi z tisku:

Klaus Kellner PPF Group

---

Upozornění na možnost vyvlastnění nemovitostí v Římově!

Zde uvádím doslovný výňatek předmětné textové části ÚP (od str. 29, bod 7.) týkající se možného vyvlastňování nemovitostí v soukromém vlastnictví:

Územní plán Římov – textová část

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území jsou navrženy tyto VPS:

7a) k.ú. Římov:

V1 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Římova

V2 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Dolních Vesců

V3 – přívod vodovodu do Dolních Vesců

V4 – odbočka VN a trafostanice Dolní Vesce

V5 – obchvat Hamru na silnici III.třídy

V6 – propojovací cesta s dešťovou kanalizací

V7 – lávka pro pěší a cyklisty přes Malši

V8 – severní obchvat Římova na silnici II.třídy

V9 – propojovací cesta z Římova do Vesců

V10 – trafostanice Římov – západ

V11 – propojovací komunikace u hřiště

V12 – přeložka vedení VN Římov – u hřiště

V13 – vodovodní řad Římov – U Cedronu

V14 – stezka pro pěší a cyklisty k Cedronu (Třeboňská)

V15 – výtlak splaškové kanalizace od Hamru

V16 – vodovodní řad do chatové zástavby

V17 – vodovodní řad do Hamru a D.Stropnice

VO – dálkový vodovodní řad Římov – Plav

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín

7b) k.ú. Branišovice:

V1 – propojující místní komunikace Kladiny

V2 – splašková kanalizace Branišovice na ČOV Římov

V3 – odl. stanice kanalizace Branišovice – sever

V4 – čerpací stanice a výtlak kanalizace Branišovice – východ

V5 – propojující obslužná komunikace vč.sítí

V6 – dešťová kanalizace nebo stoka vč. retence

V7 – východní obchvat silnice III.třídy Branišovice

V8 – el. vedení VN vč. trafostanice Branišovice – sever

7c) k.ú. Dolní Stropnice:

V1 – propojení pěší a cyklistické trasy přes řeku Malši

V2 – vodovod pro chatovou zástavbu Klady

V3 – vodovodní řad z Římova pro D. Stropnici

V4 – propojující komunikace D.Stropnice – Branišovice

V5 – splašková kanalizace D.Stropnice

V6 – dešťová kanalizace D.Stropnice

V7 – ČOV Dolní Stropnice

V8 – rozšíření obslužných komunikací vč. sítí D.Stropnice

V9 – přípojka VN vč. TS pro D.Stropnici

V10 – propojující komunikace D.Stropnice – západ

s rozšířením přechodu přes řeku Malši

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín.

7d) VPO s možností vyvlastnění pozemku:

k.ú. Římov:

O1 – opatření proti záplavám Hamru – hrázka na Malši

O2 – založení lokálního biokoridoru 4 Vesce

k.ú. Branišovice:

O1 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – jih

O2 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – východ

O3 – protizáplavový rybník pod vsí

k.ú. Dolní Stropnice:

O1 – založení lokálního biokoridoru – propojení lesíků.

MM

---

3 otázky na pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vážený pane inženýre,

jelikož jste dosud neodpověděl na dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek, dovoluji si Vás poprosit o odpověď na následující otázky..

Pustíte mě do účetnictví obce?

Vaše odpověď v komentáři u článku je poměrně rozporuplná. Píšete, že nahlédnout do účetnictví obce mohu, v jiné části Vašeho komentáře píšete, že nemohu, konkrétně..

.., že podle Zákona o obcích a podle Zákona o svobodném přístupu k informacím mám na nahlédnutí do účetnictví v omezené míře právo, ale, cituji Vás: „Bohužel nikdo Vám bez souhlasu například nějakého imaginárního občana pana Vopršálka nemůže ukázat dokument, ze kterého byste vyčetl, kolik a kdy zaplatil za popelnice, že koupil pozemek od obce, že prodal pozemek obci, že koupil od obce dřevo, nebo že třeba dostal pokutu za rušení nočního klidu.“

To by ale pro mě znamenalo, že se do účetnictví obce podívat nemohu, jelikož mě zajímá KOMU a za KOLIK se prodává obecní majetek a KOMU a za JAKÝCH podmínek se přidělují veřejné zakázky.

Upřesním tedy moji původní otázku a prosím konkrétní odpověď..

1. Pustíte mě do účetnictví obce? Chtěl bych nahlédnout do všech listin v účetnictví obce Římov, zejména do smluv, výpisů z bankovních účtů obce, daňových dokladů a všech souvisejících dokumentů za maximální možné časové období zpětně. Zajímá mě především, co, za kolik a komu obec prodala. Jaké veřejné zakázky a komu obec přidělila, za jakých podmínek?

Prosím o konkrétní odpověď na moji otázku/žádost. Tedy, zda-li mi požadované dokumenty poskytnete k nahlédnutí? Popřípadě, které dokumenty k nahlédnutí neposkytnete a z jakého důvodu? Kdy mohu přijít – kdy budou požadované dokumenty připraveny k nahlédnutí?

2. Napsal jste v souvislosti se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, že, cituji: „… je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.“ Pokud vím, jste členem Zastupitelstva obce Římov od roku 2006 a sám píšete, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, defakto stejného obsahu, platí již několik let. Jaká jasná pravidla jste za tu dobu v zastupitelstvu Vy osobně navrhl?

3. Uvedl jste, že jste měl ohledně kritiky směrnice nějaká jednání. O jaká jednání šlo, úřední nebo neformální? S kým jste jednal a jaká byla stanoviska zúčastněných osob? Byl z jednání sepsán nějaký záznam?

Děkuji předem za Vaše odpovědi a jsem s pozdravem

Milan Mikeš

---

V Informačních listech obce Římov už občané nemohou zveřejňovat své názory – byla zavedena CENZURA!

Důvodem pro založení webu www.Rimov.info bylo zavedení cenzury do Informačních listů obce Římov.

Informační listy obce Římov byly až doposud periodikum, ve kterém mohli všichni občané Římova zveřejňovat své názory k fungování obce. Dokonce byla tato chválihodná služba občanům prezentována jako jeden z hlavních důvodů existence tohoto periodika. To ale přestalo platit, když byl do Informačních listů obce Římov poslán příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek resp. s kritikou práce dlouholetého starosty a současného místostarosty Koupala V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ). Zveřejnění mého příspěvku bylo panem starostou původně přislíbeno, následně ale bylo odmítnuto, konkrétně..

Dne 27.08.2012 jsem na email Obce Římov poslal příspěvek ke zveřejnění do Informačních listů obce Římov. Příspěvek jsem poslal v termínu uzávěrky Informačních listů obce Římov (termín uzávěrky je uveden v každém vydání Informačních listů obce Římov na poslední straně v zápatí). Dne 29.08.2012 jsem dostal od obce tuto odpověď, cituji: „Dobrý den, jelikož byly již info-listy v době vašeho zaslání připraveny bude Váš článek otisknut v dalším čísle…“

Dne 19.10.2012, tedy před vydáním dalšího čísla, mi telefonoval pan starosta a sdělil mi, že můj neuveřejněný příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek probírali na zastupitelstvu a většinou hlasů se shodli na tom, že směrnice o zadávání veřejných zakázek je v pořádku a můj příspěvek nebude zveřejněn, jelikož je obsáhlý a vulgární. Na dotaz, co konkrétně je v příspěvku vulgárního, jsem dostal odpověď, že to je slovo „zcizení“, které opakovaně používám ve vztahu k dlouholetému starostovi a současnému místostarostovi obce Římov Koupalovi V. Spojení jména Koupal V. se zcizováním obecního majetku ale rozhodně není vulgární nařčení, naopak, je to ryze pravdivé tvrzení, což podle mého názoru Koupal V. také velmi dobře ví.

Co se týká neuveřejnění mého příspěvku, byla mi také nabídnuta možnost zveřejnění zkráceného příspěvku, ve kterém nebude figurovat jméno Koupal V., na což jsem nepřistoupil, jelikož by takto zcenzurovaný článek postrádal svůj původní smysl.

Web Rimov.info bude postupně aktualizován a budou zde postupně zveřejňovány další články o „hospodaření“ s obecním majetkem a další informace. Každý občan Římova, který není spokojený s činností místní samosprávy, může napsat svůj příspěvek na email admin@rimov.info a příspěvek včetně fotografií může být zdarma zveřejněn na webu Rimov.info.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov

---

Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou

Jelikož má směrnice o zadávání veřejných zakázek natolik neuvěřitelný obsah, rozhodl jsem se zveřejnit, co nám tato „povedená a dozlatova vypečená“ směrnice fakticky sděluje, tedy, že bylo rozhodnuto o tom, že peníze daňových poplatníků budou vypláceny „vyvoleným“ podle těchto „kritérií“:

– Dodavatele zakázky „malého“ rozsahu, jejichž PŘEDPOKLÁDANÁ cena nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH vybere starosta obce, přičemž je povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. /viz. směrnice bod 2.2.1./
Co se ale stane, když tyto zásady (blíže nespecifikované) starosta obce nedodrží, vnitřní směrnice už neříká. Žádnou sankci za porušení pravidel vnitřní směrnice neukládá.

 U zakázek, jejichž předpokládaná cena bude od 100.000,- Kč do 150.000,- Kč bez DPH je starosta povinen provést průzkum trhu podle vlastního uvážení. /viz. směrnice bod 2.2.2./

 O zakázkách, jejichž předpokládaná cena bude do 100.000,- Kč bez DPH se nevede ŽÁDNÁ dokumentace a NEEVIDUJÍ se. /viz. směrnice bod 2.2.3./

 U zakázek „malého“ rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH se vybírá nejméně ze 3 dodavatelů/nabídek. /viz. směrnice bod 2.3.2./
Převedeno do praxe to bude nejspíše vypadat tak, že se o zakázky budou „spravedlivě“ dělit 3 firmy. Nic naplat, že jenom v jihočeském kraji fungují desetitisíce firem a živnostníků. Proč vybírat z více uchazečů, když by z toho nic „nekáplo“. No, a tak už asi nikoho nepřekvapí, že ze směrnice se dozvíme, že text výzvy a SEZNAM OBESÍLANÝCH DODAVATELÚ SCHVALUJE STAROSTA. A aby to byl úplný sichr, tak starosta vybírá 3 člennou hodnotící komisi. /viz. směrnice bod 2.3.3./
Co k tomu dodat.. Snad jenom to, že starosta může v „odůvodněných“ případech zadat zakázku přímo jednomu dodavateli podle svého uvážení. /viz. směrnice bod 2.3.4./

 U cen zakázek se vždy objevuje sousloví „předpokládaná cena“, přičemž nikde není uvedeno, jak dalece se výsledná cena může lišit od předpokládané ceny. O kolik může být skutečná cena zakázky odlišná od předpokládané ceny? Můžeme jen hádat, o 10 %, 50 %, 100 %?

 Za pozornost stojí už samotný název směrnice, zejména její začátek: „Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu obcí Římov“.
Odpovídající název by měl spíše být: Zadávání veřejných zakázek obcí Římov (to, že se u zakázek eviduje každá koruna pokládám za samozřejmé). Nicméně, o transparentnost autorům směrnice zjevně nejde. Autorům směrnice jde podle mého názoru zejména o to, aby se zamlžila podstata směrnice a chtějí v lidech vzbudit dojem, že jde jen o jakousi evidenci, které si ani moc nemusejí všímat.

– Když vidím termín „zakázky MALÉHO rozsahu“ ve spojení s miliónovými zakázkami na vesnici, tak to si vysvětluji už jen tak, že si naši zákonodárci za dobu svého působení nakradli již tolik, že milióny korun se pro ně staly kapesným.

Shrneme-li si to celé, tak asi úplně nejvýstižnější název pro tuto směrnici by měl být:
Příprava trestné činnosti místní samosprávou.

Když je toto možné na vesnici, jak to asi chodí o několik pater výše?? Snad se k tomu jednou dobereme a způsobené škody budou splácet ti, kteří je způsobili.

Tuto směrnici, resp. návod k trestné činnosti, podle mého názoru připravil, spíše než současný formální starosta, faktický starosta Koupal V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ), nyní formálně místostarosta. Mě osobně jeho jednání již nepřekvapuje. Vím, že má ve zcizování obecního majetku dlouholetou praxi (viz. zatím nejznámější jeho zcizení bývalé samoobsluhy). Také jeho bezostyšné hrubé pomluvy občanů, kteří nesdílejí jeho názor a dovolí si kritizovat jeho práci, se už pro něj očividně staly samozřejmou součástí jeho „slušného“ jednání. Žádné pochybení si v tomto směru dosud nepřipustil. Pan Koupal V. si je svým jednáním a beztrestností tak jistý zejména proto, protože ví a má už v praxi vyzkoušeno, že v případě potřeby ho jeho věrná a vlivná „klika“ kdykoli ochrání a vydá „patřičné“ rozhodnutí či rozsudek podle jeho přání. To mohu dokladovat v několika případech, u kterých je zřejmé, v čí prospěch úředníci nezákonně(!) postupují. Pokud bychom žili v právním státě, tak už by dávno byla zjednána náprava. Žijeme ale bohužel v kriminálním státě, kde zákony schvalují lumpové, aby chránily lumpy, což dnes a denně vidíme ve sdělovacích prostředcích i kolem sebe.

A nakonec..Ve směrnici je uvedeno, že ji schválilo zastupitelstvo dne 18.7.2012. Mám věřit tomu, že tuto pozoruhodnou směrnici schválili všichni zastupitelé? Viděli jí vůbec? Dovoluji si všechny zastupitele dopředu upozornit na to, že pokud bude Koupal V. čelit jakémukoliv podezření v souvislosti s hospodařením s obecním majetkem (a že by toho bylo..), veškerou vinu přenese na zastupitelstvo! Měl jsem již možnost se přesvědčit, že pokud se tato osoba dostane do problémů, jeho oblíbená formulace je: já jsem nic nerozhodl, to rozhodlo zastupitelstvo. Na druhou stranu, když se mu to hodí – v pozitivních případech – říká: to je moje zásluha, zastupitelstvo mi to odsouhlasilo. Formálně rozhoduje samozřejmě zastupitelstvo, ale jak to fakticky chodí na obci, o tom si nedělám žádné iluze. Vážení zastupitelé, buďte při hlasování obezřetní!

Pravděpodobně bude Koupalem V., popř. někým koho zase navede, jako reakce na můj článek opět vznesena snůška lží a urážek (to by mohl Koupal V. vyučovat), že co jsem napsal není pravda, že obec hospodaří podle zákona atd.. Proto se s předstihem ptám, pustíte mě do účetnictví obce? Pokud je obecní hospodaření obce po dobu 20 let zpětně v pořádku, jak stále Koupal V. tvrdí, není se čeho obávat. Zastávám názor, že každý občan má právo nahlédnout do účetnictví obce, ve které je přihlášen k trvalému pobytu. Uvítal bych, pokud by o tomto mém požadavku rozhodlo zastupitelstvo hlasováním. V této souvislosti si dovolím ještě uvést, že anonymní hlasování zastupitelstva není moc důvěryhodné. A když už se nehlasuje anonymně, proč je v zápisech uveden (někdy) pouze počet hlasů, př.: 5 pro, 1 se zdržel, 3 proti. Proč není v zápisech jmenovitě uvedeno kdo pro co hlasoval? Myslím, že nejenom já bych tuto informaci uvítal. Děkuji.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.